Arsen Abliametov
Midfielder

Birthdate: 10.08.1984

Team: Tavriya

From: 14.03.23

To: 05.12.23

Akhmed Abubakarov
Defender

Birthdate: 19.10.1995

Team: Tavriya

From: 14.03.23

To: 07.08.23

Daniil Afanasev
Defender

Birthdate: 14.06.2003

Team: Kyzyltash

From: 22.03.23

To: 05.12.23

Lenur Akhunov
Midfielder

Birthdate: 17.11.1989

Team: Kyzyltash

From: 22.03.23

To: 05.12.23

Ibragim Al-Dzhuburi
Defender

Birthdate: 09.03.2004

Team: Sparta-KT

From: 23.03.23

To: 05.12.23

Aleksandr Alabushev
Goalkeeper

Birthdate: 09.04.2003

Team: Sparta-KT

From: 23.03.23

To: 05.12.23

Zeki Aliev
Defender

Birthdate: 11.05.1997

Team: Tavriya

From: 14.03.23

To: 05.12.23

Anton Altunin
Midfielder

Birthdate: 26.01.1996

Team: Aluston-SCC

From: 22.03.23

To: 08.08.23

Konstantin Antonets
Defender

Birthdate: 21.12.1999

Team: Ocean

From: 21.03.23

To: 05.12.23

Amaiak Apozian
Forward

Birthdate: 11.10.2000

Team: Ocean

From: 11.08.23

To: 05.12.23

Artem Arutiunian
Midfielder

Birthdate: 01.04.2004

Team: Aluston-SCC

From: 22.03.23

To: 08.08.23

Vadim Avtaev
Midfielder

Birthdate: 05.12.1996

Team: Tavriya

From: 14.03.23

To: 05.12.23

Roman Barabashov
Midfielder

Birthdate: 22.01.2001

Team: Ocean

From: 21.03.23

To: 05.12.23

Tamerlan Bazaev
Midfielder

Birthdate: 29.01.1995

Team: Ocean

From: 21.03.23

To: 05.12.23

Georgiy Berezov
Midfielder

Team: Kyzyltash

From: 10.08.23

To: 05.12.23

Nikolai Bochko
Midfielder

Birthdate: 01.03.1999

Team: Aluston-SCC

From: 22.03.23

To: 08.08.23

Maksim Bogatyrev
Goalkeeper

Birthdate: 23.02.1999

Team: Aluston-SCC

From: 22.03.23

To: 08.08.23

Evgenii Chabanov
Midfielder

Birthdate: 08.08.1997

Team: Tavriya

From: 22.03.23

To: 05.12.23

Aleksandr Cheliadnik
Defender

Birthdate: 28.06.1991

Team: Chernomorets

From: 11.08.23

To: 05.12.23

Asan Chubarov
Midfielder

Birthdate: 29.09.2004

Team: Sparta-KT

From: 23.03.23

To: 05.12.23